Thanh long đỏ Bình Thuận

75,000

Mô tả sản phẩm

  • Hàng loại 1 xuất khẩu
  • Độ ngọt cao
  • Tỷ lệ hạt nhỏ

Hết hàng